Digitaliserte bøker fra Trondheim

Innhold

Johanna Matheson 1900-1944: et minneskrift

Bokomslag til Johanna Matheson minneskriftJohanna Matheson var bibliotekar ved Trondheim folkebibliotek før krigen og fram til november 1942. Da ble hun arrestert av tyskerne for deltakelse i motstandsarbeid. Hun satt først på Grini, men ble sommeren 1944 sendt til konsentrasjonsleiren Ravensbrück i Tyskland. Der døde hun i november samme år. 
 
I forbindelse med 50-årsminne for Johanna Mathesons død, ble det i 1994 laget et minneskrift om henne, forfattet av bibliotekar Einar Rædergård. Samme år ble det også avduket ei minneplate på hovedbiblioteket. Den henger i overgangen mellom det gamle og det nyere bibliotekbygget.
 
Last ned minneskriftet

Den tusenårige by ved Nidelven, Trondhjem fra Olav Tryggvason til Håkon VII

bokomslag til Den tusenaarige by ved Nidelven

Omslagstittel: handel - skibsfart - industri - kunst og kultur. Aktietrykkeriet i Trondhjem 1936.

O. J. Johansen (Ole Jakob Johansen 1877-1950) var dampskipsekspeditør av yrke, og i tillegg ivrig lokalhistoriker på si. Hele Trøndelag var interessefeltet hans. Han hadde bakgrunn fra Frosta, og han var også spesielt opptatt av Austrått og Bjelke-slekten.

Johansen var aktiv foredragsholder, og mye av det opparbeidete repertoaret hans er samla i den boka som vi presenterer her. Han opererer med handel, skipsfart, industri, kunst og kultur som underemner. Materialet om næringsliv og foretak i byen er et supplement til Jonas Chr. Richter: Det gamle og det nye Trondhjem, som vi har digitalisert tidligere. Foreliggende bok inneholder også mye personalhistorie. Johansen var aktiv rundt og etter 1900, og materialet hans kan utnyttes i forlengelse av Thaulows personalhistorie (med eldre stofftilfang), som vi også har digitalisert.

Det kan være vanskelig å få øye på noen klar logikk i måten og rekkefølgen stoffet er presentert på i denne boka! De store linjene i byen og landsdelens historie er klarere gjort rede for i andre sammenhenger, og kunst- og kulturdelen er heller ikke framtredende. Ved siden av næringslivs-, firma- og personalhistoriene, finns det nyttige bolker med bydelshistorie (Ila, Bakklandet og Ravnkloa). Boka har (heldigvis!) et ganske grundig register (plassert i front av oss) som letter bruken.

Register  s. 471-475
Rettelser (helt bakerst)
Illustrert framside 1 side
Tittelblad 1 side
"Forord" 1 side
[Kristning m.m.] 5-19
[Kirke- og klosterhistorie] 19-50
Katedralskolen 50-58
Trondhjems krigshistorie: Kalmarkrigen, Krigen med Sverige 1643-1645, Krigen i 1657-1658, Munkholmen festning, Kristiansten festning, Trondhjems befestninger. 58-65
Handel og sjøfart i eldre tider 65-72
Opgangstider: Store foregangsmenn og livlig utvikling, Thomas Hammond, Det Angellske handelshus, Røros Kobberverk, Henrik Horneman m. fl., Reins-Kloster. 72-95
Slekten Schøller, Rådmann Jan Wessel, Handelsslekten Mølmann m. fl. 96-118
Det kongelige Norske Videnskabers Selskab, Sukkerrafinaderiet 118-136
Nye tider og nye menn: Seilskibsfartens blomstringstid, Handelsslekten Meincke, Handelsslekten Jenssen. 131-163
Seilskibsfartens tid 1800-1850: Handelshuset Hans Wensell & Co, Hans Knudtzon & Co, Handelshuset H. Hoë & Co, Handelshuset Lorck. 164-182
Trondhjems gamle rådhus, Trondhjem og trondhjemmere i 1814. 182-198
Skibsreder H.J. Sommer, Joh. Chr. Vogelsang, H.W. Finne & Sønner, Handelshuset Just Hansen & Søn, Slektene Gram, Bing, Qvam. 198-216
Forstaden Baklandet 217-235
Trondhjem i Seilskibsfartens tid, 1800-1850 (forts.): Handelsslekten Nissen, Trondhjems Børs, Trondhjems Sparebank, Familien Lysholm m. fl. 236-262
Trondhjem i Seilskibsfartens tid, forts.: Lykke, Handelshuset H. F. Klingenberg, Generalmajor Paul Hansen Birch m. fl. 262-300
Forstaden Ila 300-325
Overgangstiden fra seil til damp: Den ulykkelige spanske toldlov, Krakket i ottiårene, Dampskibsfarten m.m. 326-358
1850-1900: Nye tider - nye menn - nye metoder: Kjøbmann Johan Berg, Jacob Matheson, I.N. Bruun, I.I. Siem m.fl. 359-382
Forts.: Grosserer M. Thams, Chr. Thams, Grosserer Adolf Halseth m. fl. 383-404
Forts.: Olav Trygvesøns gate, Ingeniør H.G. Jürgens, Konsul Rasmus Flor Kjeldsberg, Kjøbmann Julius Tharum m. fl. 404-424
Erindringer fra nittiårene og tiden omkring århundredeskiftet: Utstillingen i Stiftsgarden i 1893, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum m.m. 424-439
Tilbake til kjøbmennene, trafikkstrøket og livet på byens havn: Ravnkloa. 440-469

 

Jonas Chr. Richter. Det gamle og det nye Trondhjem

Bokomslag for Det gamle og det nye TrondhjemOmslagstittel: Handel og Industri - Trondhjem og Omegn. 
Kristiania, Forlaget Norge, 1906.

Det er noe uklart hva som egentlig er bakgrunnen for denne boka. Den offisielle tittelen forteller lite om hva den inneholder! Utenpå permen står det trykt ”Handel og industri- Trondhjem og omegn”, og dette er mer representativt for hva slags stoff vi finner  i den. 

Boka knyttes til Jonas Chr. Richter (1840-1915). Han tok studenteksamen i 1859, og fra 1875-1911 underviste han ved Trondheim katedralskole. Han var mest kjent som filolog, men hadde ellers også bred humanistisk bakgrunn. Det er derfor sannsynlig  at den innledende oversiktsteksten er hans verk. Det er denne teksten som kalles ”Det gamle og det nye Trondhjem”. Den består for øvrig av to deler: Trøndelagen og Nidaros (!).  

Deretter følger det som vi oppfatter som det mest verdifulle i boka: En forevisning av Trondheims (og dels trøndersk) næringsliv. Her presenteres et utvalg av foretak som var i vigør rundt 1905. Virksomheten blir beskrevet i ord og bilder, og i tillegg får vi også en god del personalhistorie i forbindelse med hvert firma og hver bedrift. Mye av dette materialet er antakelig anrettet og levert av det enkelte foretak.

Stoffet er inndelt i forskjellige næringslivsbolker. I første del (”Banker, Assuranceselskaber, skibsrederier, Aviser m.m. i Trondhjem) leter vi forgjeves etter stoff om aviser! Dette kan kanskje tyde på at trønderske foretak var invitert til å ”kjøpe” seg inn i denne boka, og at den derfor kun presenterer de som tok imot invitten. Utvalget må derfor ansees som selektivt. I det hele tatt kan det kanskje fornemmes en slags lokalentusiastisk ”frigjøringsrus/1905-effekt” av dette bokprosjektet?

”Det gamle og det nye Trondhjem”  er ei relativt vanskelig bok å finne nå til dags, så vi håper mange vil ha nytte av at den nå kan studeres på internett!

Tittelblad  
I. Trøndelagen: Inddeling, naturforhold, næringsveier, forhistorie, samfundsforhold, historie indtil Nidaros' anlæg. s. 3- 
II. Nidaros: a. Anlæg og Vækst. b. Historie i Middelalderen. c. Næringsliv og Kommunalvæsen. (Berigtigelser s. 46) s.15-46 
Banker, Assuranceselskaber, Skibsrederier, Aviser m.m. i Trondhjem : Privatbanken i Trondhjem, Trondhjems Realkreditbank, Den Nordenfjeldske Kreditbank, Trondhjems Sparebank, Aktieselskabet Trondhjems Handelsbank, Strindens Sparebank, Trondhjems Brandforsikringsselskab, Det Nordenfjeldske Damskibselskab, Alb. W. Selmer. s. 1-32
Trondhjems og Omegns Industri : Spørck & Co, Trondhjems Papir- og Papfabrik, Aktiebgryggeriet i Trondhjem, Trondhjems Mineralvandfabrik, Aktieselskabet Trondhjems Traadspigerfabrik, Anton Andersen, Albert A. Dahls Kaffebrænderi, Finne & Kvenild, Bernhard Brænne, F. Düwel, A/S Meraker Brug & Carbidfabrik, J.J. Siem, N. Christensen, Aktieselskabet Trondhjems Knækkebrødfabrikk, Aktieselskabet Trondhjems Dropsfabrik, H.H. Thaulow. s. 1-39 
Trondhjems og Omegns Industri (forts.) : Bernt Hoffmann, Trondhjems Aktieteglværk, Trondhjems elektriske Bureau, M. Thams & Co, C.J. Pedersen, Ørens mek. Værksted, O.A. Moxness, Aune, Olaf Sættem, Aktieselskabet Trondhjems Børste- og Penselfabrik, A/S Baklandets støberi & mek. Værksted. s. 40-84
Større Forretninger i Trondhjem : Lorentz D. Klüver Manufaktur-forretning, Arthur Motzfeldt, P.O. Jenssen, Johan Melandsø & Co, Joh. D. F. Lyng, Trondhjems Brændevinssamlag, Grand Hotel Trondhjem, Josef Smejda, Jacob Matheson, G. C. Prösch, Øwre & Stene, F. Bohne. s.1-40
Større Forretninger i Trondhjem (forts.) :  Øien & Wahl, J. N. Skrove, B. Iversen, M. H. Lundgreens Enke, L. H. Wilhelmsen, Gunnar Birkeland.  s. 41-64 
Større Forretninger i Trondhjem (forts.) : Jacob Halseth. s. 65-95 
Større Forretninger i Trondhjem (forts.) : E. A. Smith, Emil Grønning, E. D. Mogstad, Brødrene Hellen, Haandværkerforeningens Sparekasse i Trondhjem, Chr. Thaulow & Søn, Enoch Cederpalm, J. N. Bruun, Andreas Moe, Aktieselskabet Klem, Hansen & Co.  s. 96-120
Større Forretninger i Trondhjem (forts.) : Jacob Digre, E. Olsens fotografiske Forretning, A. Huitfeldt & Co, R. Kjeldsberg, Ferskfisk-Aktiebolaget, Lars Storrø jr, Brødrene Lund. s. 121-153

 

Chr. Thaulow. Personalhistorie for Trondhjems by og omegn

Bokomslag til Personalhistorie

i et tidsrum af circa 1 1/2 aarhundrede Omfattende ca 1300 personer. Afsluttet omkring 1876. Suppleret og udgivet af forfatterens sønnesøn grosserer Chr. Thaulow. Trondhjem 1919.

Dette er ei sentral kilde for alle som er opptatt av personalhistorie og Trondheim! Opphavsmann er Christian Thaulow (1806-1888). I tidlige år hadde han akademiske ambisjoner, men slo siden over på en kremmerkarriere. Fra 1835 med hovedkvarter i den kjente Thaulowgården ved Ravnkloa. Ved siden av forretningene, hadde han sterke, lokalhistoriske interesser. I en mannsalder samla han personalhistoriske opplysninger, som han aldri fikk publisert mens han levde. I Fortale, s. VII-VIII, datert 1876, redegjør han selv for dette livsverket sitt. Først i 1919 ble Personalhistorie gitt ut, av sønnesønnen Christian Thaulow (1864-1930). Av hans Udgiverens forord, s. V-VI, går det fram at han delvis har redigert bestefarens nedtegnelser, og dels supplert dem. 

Som det går fram, dekker  hovedtyngden av materialet personer som har levd på 1700- og 1800-tallet (fram til ca. 1870). Noen av innførslene er kortfattede, anekdotiske og overflatiske, mens andre har mer forskerpreg, er fyldigere og grundigere.

Bortsett fra de tematiske kapitlene (foran og bak i boka) er det vanskelig å finne noen klar og logisk ordning av stoffet. I boka er Registeret  plassert bakerst, mens vi har plassert det foran! Med dette som redskap, skulle det være lett å finne fram i teksten. Merk at navneinnførslene i registret oftest er supplert med yrke, profesjon og lignende. Dette kan være nyttig dersom man for eksempel søker stoff om forskjellige yrkesgrupper!

 

Register s. 789-805 
Tittelblader, portrett, Udgiverens forord (1919), Fortale (1876), Kildeskrifter s. I-XI
Evangeliske biskoper s. XII-XVIII
Lensherrer s. XIX-XXV
Rektorer i Trondhjem s. XXVI-XXVIII
Organister i Trondhjem s. XXIX-XXX
Klokkere i Trondhjem s. XXXI-XXXII
Kirkeværger i Trondhjem s. XXXIII-XXXV
Gunnerus, Suhm m, fl. s. 1-25
Dr. Peter Olivarius Bugge s. 25-59
Hans Riddervold, Hans Jørgen Darre, Andreas Grimelund m.fl. s. 59-89
Laurits Smith, Magister Peter Lofft, Søren Seerup Monrad m.fl. s. 89-127
Broder Lysholm Krohg s. 127-154
Stiftsprovst Jonas Angell, Stiftsprovst Lorents Angell m.fl. s. 154-187
Jens Andreas Krogh, Biskop Mahtias Bonsach Krogh m.fl. s. 188-219
Hans Nicolai Rønne, Andreas Erlandsen, Nils Nilson Dahl m. fl. s. 220-260
Johan Nordahl Brun, Johan Daniel Berlin, Christian Severin Gabriel Bugge s. 261-290
Christian Fredrik, Carl Johan, Dr. Jens Bing Dons m.fl. s. 291-317
Toldprokurør Lorentz Evensen, Abraham Drejer, Peder Hind Drejer m.fl. s. 317-348 
Oberstlieutenant Peder Jespersen Selmer, Stiftsamtskriver Christian Gramm m.fl. s. 349-379
Capitain Otto Schrøeder Arentz, Oberstlieutenant Elias Nægler m.fl. s. 379-405
Alert Henrik Brandt, Peter Andreas Brandt, Johan Peter Bye m.fl. s. 406-436
Jacob Schavland Gram, Einar Gram, Helmer Andersen Gjedebo m. fl. s. 437-464
Hans Peter Jenssen, Lauritz Dorenfeldt Jenssen, Feierinspektør Paul Christian Schjoldager m fl. s. 465-495
Politimester Mons Lie, Regimentsqvartermester Jonas Lie, Mons Lie m. fl. s. 495-528
Apotheker Christian Fredrik Møllerop, Major Fredrik Møllerop, Owe Christian Matheson m. fl. s. 529-561
Johan Frederik Paasche, Peter Johan Frederik Paasche, Regimentschirourg Adolph Henr. Prøet m. fl. s. 562-587
Conrad Nicilai Schwach, Willum Stephanson, Carl Stephanson m. fl. s. 588-617
Eggert Struck, Sadelmager Mathias Struck, Bagermester Peter Henrik Snidker m. fl. s. 618-651
Overtoldbetjent Wilhelm Worsøe, Claus Nieuvejaar Worsøe m. fl. s. 652-685
Johan Jørgen Selmer, Sjur Aamundsen Sexe, Mathias Cecilius Stabell m. fl. s. 686-708
_  
Munkholmen og Christiansten s. 709-727
Munkholmen fæstnings kommandanter fra aar 1674 til vore dage (1879) s. 728-730
Munkholmens statsfanger s. 731-788

 

Festskrift udgivet i anledning af Trondhjems 900 aars jubilæum 1897

Bokomslag til FestskriftBidrag til Trondhjems og Trøndelagens historie af Det Kgl. norske videnskabers selskab i Trondhjem. 

Denne boka består av seks til dels lange artikler til belysning av byens historie. Egentlig kom markeringa av jubileet litt brått på, siden det ikke fantes noen opplagt tidfesting av byens grunnleggelse. Kommunen ga historikeren Gustav Storm i oppdrag å lage en betenkning rundt spørsmålet, og på grunnlag av dette arbeidet ble det konkludert med at 997 skulle være året å feire. Storm si utgreiing er en av de interessante artiklene i foreliggende festskrift. Av spesiell interesse er ellers H. J. Huitfeldt-Kaas sin kortere artikkel om ”Trondhjems Byvaaben”, og Ludvig Daaes lange og grundige presentasjon av den katolske erkebiskoprekka i Nidaros.

 

[Tittelside samt to påfølgende sider]                  
Indhold  
Trøndelagen i forhistorisk Tid. En archæologisk oversigt af K. Rygh. s. 1-59
Indledning s. 3-4
I. Stenalderen s. 5-22
II. Broncealderen s. 23-31 
III. Den ældre jernalder s. 32-45

IV. Den yngre jernalder 

s. 46-59
Om Aarstallet for Trondhjems Grundlæggelse af Dr. Gustav Storm. s. 1-20
[Tittelside og forord] s. 1-3
[Hele artikkelen] s. 4-20
En Krønike om Erkebiskopperne i Nidaros af Dr. Ludvig Daae. s. 1-200
Tittelside og Forord. s. 1-2
I. Indledning. Erkesædets oprettelse s. 3-10
II. Eystein (Augustinus). d. 1188. s. 11-23
III. Erik. 1189-1206. s. 24-33
IV. Thore I. 1206-1214. s. 34-36
V. Guttorm. 1215-1224. s. 37-40
VI. Peter. d. 1226. s. 41-44
VII. Thore II. 1227-1230. s. 45-46
VIII. Sigurd. 1231-1252. s. 47-54 
IX. Sørle (Serlo). 1253-1254. s. 55-57
X. Einar Smørbak (Enarus). 1255-1263. s. 58-63
XI. Haakon. 1267. s. 64-66
XII. Jon (Johannes II.). 1268-1282. s. 67-76
XIII. Erkesædets lange ledighed 1282-1288. Jørund 1288-1309. s. 77-94
XIV. Eilif (Elavus). 1309-1332. s. 95-103
XV. Paal. 1333-1346. s. 104-114
XVI. Arne Vade s. 115-118
XVII. Olaf I. 1350-1371. s. 119-126
XVIII. Thrond. 1371-1381. s. 127-129
XIX. Nicolaus. 1381 (1382?)-1386. s. 130-131
XX. Vinalde s. 132-137
XXI. Askell. (Eschillus). 1404-1428. s. 138-142
XXII. Aslak (Bolt). 1428(30)-1450. s. 143-160
XXIII. Ledighed efter Aslak. Henrik (Kaltesen) 1452-1453. Olaf II 1459-1474. s. 161-168
XXIV. Gaute. 1474-1510. s. 169-175
XXV. Erik II. (Walkendorf). 1510-1522. s. 176-187
XXVI. Olaf III. 1523-1537. s. 188-200
Nidaros's handel og skibsfart i middelalderen. Af Alexander Bugge s.1-27
[Tittelside] s. 1
Indledning s. 3-4
I. Handelen i Nidaros indtil Haakon Haakonssøns regjering s. 4-9
II. Nidaros's handel i det 12te og i første halvdel af det 13de aarhundrede s. 9-23
Handelsforhold i Nidaros i middelalderens sidste tid s. 23-27
Kampen om Trondhjem 1657-1660. Af Dr. Yngvar Nielsen s. 1-177
[Tittelside] s. 1
Inledning. Peder Wibe. Trondhjems Len under Peder Wibe. Preben Von Ahnen og de nordlandske Len s. 4-25
Stændermødet i Trondhjem mai 1657. Jørgen Bjelke. De Trondhjemske Skjærbaade. De nordenfjeldske Krigsrustninger. s. 25-49
Svenske Foranstaltninger til Angreb og Forsvar. Jørgen Bjelkes korps. Jæmtelandstoget. Preben von Ahnen Tog til Nasafjäll. s. 49-76
Jørgen Bjelkes planer. Freden i Roeskilde. Opløsningen af den nordenfjeldske Hær. Grænsereguleringen af 1658. s. 76-104
Trondhjems Stad og Len under svensk Styrelse. Stændermødet i Trondhjem 1658. Fredsbrudet i 1658. s. 104-124
Jørgen Bjelkes Forberedelser for Krigen. Eilerik Visborgs Seier i Værdalen. s. 124-143 
Trondhjems Beleiring. Freden i København. s. 143-166
Bilag. 1. Grænseforretning mellom Romsdalen, Nordmør og Søndmør, afholdt 27de April 1658. s. 167-168
Bilag. 2. Det norske Dokument af 28de mai 1658, om Grænsen mellem Helgeland og Namdalen s. 168-169
Bilag. 3. Det svenske Dokument af 28de mai 1658, om Grænsen mellem Helgeland og Namdalen. s. 169-170
Bilag. 4. Det norske Dokument af 28de Juni 1658 om Romsdalens Grænser mod Søndmør og Gudbrandsdalen. s. 171-172
Bilag. 5. Det svenske Dokument af 28de Juni 1658 om Romsdalens Grænser mod Søndmør og Gudbrandsdalen. s. 171-173
Bilag. 6. Det norske Dokument af 5te Juli 1658, om Grænsen mellom Trondhjems og Akershus len. s. 173-174
Bilag. 7. Det svenske Dokument af 5te Juli 1658, om Grænsen mellom Trondhjems og Akershus len. s. 175-176
Bilag. 8. Lokal Grænseforretning af 1704 mellem Østerdalen og Orkedalen s. 176-177
Trykfeil og Rettelser. s. 178
Om Throndhjems Byvaaben ved H.J. Huitfeldt-Kaas 1-8
[Hele artikkelen]

 

Throndhjem i Fortid og Nutid 997-1897

Bokomslag til Throndhjem i fortid og nutidMed Bidrag af norske og danske Historikere udgivet af S.G. Heggetveit. 

Bidragene er av ”norske og danske historikere”, og utgiver var Hallvard Gunleikson Heggtveit (1850-1924). Han omtales som ”lærer, kirkehistoriker og publicist”, og hadde tilsynelatende liten eller ingen direkte tilknytning til jubileumsbyen- boka er gitt ut i Horten, og Heggtveit hadde forankring i Telemark! Boka er satt med ei skrift som kan være litt uvant for lesere anno 2006, men historieinteresserte bør kunne takle verre utfordringer enn dette! Boka har bl.a. artikler om Griffenfeldt, Thomas von Westen, Tordenskiold og Thomas Angell. Ludvig Daae har her en kortere gjennomgang av de førreformatoriske erkebiskopene i Nidaros (se Festskrift udgivet i anledning af…). Men her finner vi også en presentasjon av de protestantiske biskopene etter reformasjonen. Interessant er det også å lese Overlærer J. Richters artikkel ”Throndhjem i Nutiden”, anno 1897!

 

Tittelblad og fotografier av forfatterne                
Fortegnelse over Billederne  

Indholdsfortegnelse 

 
Throndhjems Grundlæggelse og Udvikling til Reformationen. Kand. phil. O. A. Øverland. s. 1-26 
Af Throndhjems Krigshistorie i Middelalderen. Dr. A. Ræder. s. 27-43
Throndhjems politiske og statsretslige Forhold i Sagatiden. Professor Dr. Ebbe Hertzberg. s. 43-64
Trondhjems Domkirke. Antikvar N. Nicolaysen. s. 65-95
Erkebiskopperne i Nidaros. Professor Ludvig Daae. s. 95-193
Evangeliske Biskopper i Throndhjems Stift efter Reformationen. Biskop Dr. A. Chr. Bang. s. 144-167
Træk af Throndhjems Kathedralskoles Historie. Rektor A. E. Erichsen. s. 168-186
De gamle Kampe om Throndhjem. Professor Yngvar Nielsen. s.187-250 
Griffenfeld på Munkholmen. Rigsarkivar A. D. Jørgensen. s. 251-262
Petter Tordenskjolds Barndomshjem. Constantius Flood. s. 263-272
Thomas von Westen, Finnernes Apostel.  Dr. phil. Holger Fr. Rørdam. s. 273-289
Thomas Angell, hans Tid og hans Stiftelser. Forstander Johannes Midelfart. s. 292-311
Det lærde Trekløver i Throndhjem og Videnskabsselskabets Stiftelse. Rigsarkivar H. J. Huitfeldt-Kaas. s. 312-323
Throndhjem i Nutiden. Overlærer J. Richter. s. 324-347

Sist oppdatert: 07.09.2021

Fant du det du lette etter?